نخ سایز 40

نخ های دوراک در سرعت بالای دوخت پاره نمی شوند و یا ریش نمی گیرند.  همچنین این نخ ها از صدمه زدن به چرخ و کمپلت چرخ جلوگیری می کنند.